هاتنی میوانانی کورد

Echocardiography#


روزها و ساعات اکوی فوق تخصصی

یکشنبــه: از 9:00 الی 21:00
سه شنبــه: از 9:00 الی 21:00
چهارشنبــه: از 9:00 الی 21:00

دکتر بهار گالشـی - متخصص قلب و عروق

فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی

شماره نظام پزشکی: 128810
متولد شهریور ماه 1363 ، گرگان
فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی
عضو انجمن اکوکاردیوگرافی ایران و اروپا

فارالتحصیل مقطع فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی از بیمارستان شهید رجایی سال 1400
فارالتحصیل مقطع تخصص قلب و عروق از بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی سال 1396
فارالتحصیل مقطع پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1389
عضو سازمان استعدادهای درخشان (سمپاد)

خدمـات تخصصـی پاراکلیـنیـکـی

"دکتر بهـار گالشی فلـوشیپ اکوکاردیوگرافـی"

اکو رنگی داپلر

اکوکاردیـوگرافی تخصصـی

(Doppler)
اکو سه بعدی

اکوکاردیـوگرافی تخصصـی

(2D/3D)

اکـو کنتــراست

(Contrast echocardiography)

اکوی تخصصی

(Strain echocardiography)
استرس اکو دکتر بهار گالشی

استـرس اکــو

(Stress echocardiography)
رفتن به نوار ابزار