دکتر بهار گالشی متخصص قلب

دکتر بهار گالشـی

متخصص قلب، فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی

عضو انجمن اکوکاردیوگرافی ایران و اروپا

شماره نظام پزشکی: 128810

> متولد شهریور ماه 1363 ، گرگان 

عضو سازمان استعدادهای درخشان (سمپاد)
فارالتحصیل مقطع پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1389
فارالتحصیل مقطع تخصص قلب و عروق از بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی سال 1396
فارالتحصیل مقطع فلوشیپ فوق تخصصی اکوکاردیوگرافی از بیمارستان شهید رجایی سال 1400

خدمـات تخصصـی پاراکلیـنیـکـی

"دکتر بهـار گالشی فلـوشیپ اکوکاردیوگرافـی"

اکو رنگی داپلر

اکوکاردیـوگرافی تخصصـی

(Doppler)
اکو سه بعدی

اکوکاردیـوگرافی تخصصـی

(2D/3D)

اکـو کنتــراست

(Contrast echocardiography)

اکوی تخصصی

(Strain echocardiography)
استرس اکو دکتر بهار گالشی

استـرس اکــو

(Stress echocardiography)

سبک زندگی سالم و مقالات

دکتر بهار گالشی فلوشیپ اکوکاردیوگرافـی

Follow Us

instagram