هاتنی میوانانی کورد

Electrocardiography for Students

دسته: Electrophysiology slides

Electrocardiography for Students

Electrocardiography for Students

اصول الکتروفیزیولوژی قلب در این آموزش به اصول الکتروفیزیولوژی قلب، روش ثبت الکتروکاردیوگرام، امواج الکتروکاردیوگرافی و یافته های الکتروکاردیوگرافی نوار قلب می پردازیم.

رفتن به نوار ابزار